Community Teach-In & Organizing Forum

From June 10, 2017 6:30 pm until June 10, 2017 9:00 pm
Posted by Amy
Categories: Stony Point Center
Hits: 356

Join our partner Proyecto Faro Community Teach-In & Organizing Forum on Immigrant & Refugee Rights!

  Download Flyer     Facebook Page

español abajo   *   kreyòl ki pi ba

----------

Proyecto Faro invites you to participate:
Community Teach-In & Organizing Forum
on Immigrant & Refugee Rights

Saturday, June 10, 2017
6:30pm
at Stony Point Center
17 Cricketown Rd
Stony Point, NY

icebreakers * information * collaboration
appetizers will be served

Let’s come together as friends and family,
documented and undocumented,
to work together for the rights of all!

----------

Proyecto Faro los invita a participar:
Foro de Enseñanza y Organización de la Comunidad
sobre los derechos de los inmigrantes y los refugiados

Saturday, June 10, 2017
6:30pm
Stony Point Center
17 Cricketown Rd
Stony Point, NY

actividades * información * colaboración
serviremos aperitivos

¡Vamos a unirnos como amigos y familias,
documentado e indocumentado,
para trabajar juntos por los derechos de todos!

----------

Proyecto Faro envite ou pu patisipe:
Edikasyon Kominote ak Foròm Òganize
pou dwa imigran avec refijye

Samdi, jen 10, 2017
6:30pm
Stony Point Center
17 Cricketown Rd
Stony Point, NY

konvèsasyon * enfòmasyon * kolaborasyon
apéritifs ap sèvi

An n mete tèt nou ansanm zanmi ak fanmi,
moun ki gen rezidans ak moun ki san papye,
pou nou travay ansanm pou dwa tout moun!